Adatkezelési tájékoztató és adatbiztonsági szabályzat

Adatkezelési tájékoztató és adatbiztonsági szabályzat röviden

 • Adatkezelési tájékoztató: Személyes adatokat (üzleti tevékenységgel kapcsolatosan) csak a törvényeknek megfelelően gyűjtünk és kezelünk, magánszemélyek privát adatait sehogyan nem.
 • Rendszeres e-maileket csak külön hozzájárulás esetén küldünk.
 • Az adatokat a lehető legbiztonságosabban tároljuk, az adatkezelésre vonatkozóan a törvényi rendelkezéseknek megfelelő szigorú szabályzattal rendelkezünk.
 • Harmadik félnek személyes adatokat csak hozzájárulással adunk át.
 • Bárkinek felvilágosítást adunk a róla tárolt adatokról, ha ezt írásban kéri a pim@pim-kft.hu címen.
 • A személyes adatok törlését a pim@pim-kft.hu címen vagy levélben
  (a PIM Kft., 1221 Budapest, Tanító u. 19/A címre) lehet kérni.

Bevezetés

Adatkezelési tájékoztató és adatbiztonsági szabályzat. A PIM Professzionális Ipari Méréstechnika Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (1221 Budapest, Tanító u. 19/A., cégjegyzékszám: 01 09 718263, adószám: 13090465-2-43), (a továbbiakban: Adatkezelő) a jelen Adatkezelési és adatbiztonsági szabályzatban foglalja össze az általa alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket és az Adatkezelő adatvédelmi és adatkezelési politikáját.

A jelen adatkezelési tájékoztató és szabályzat a PIM Kft. korábbi, NAIH-83855/2015. adatkezelés nyilvántartási száma alatt nyilvántartott adatkezelési tájékoztató módosítása és kiegészítése Adatkezelési és adatbiztonsági szabályzattá, megfelelően az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. Törvénynek, valamint az Európai Unió 2016/679 szám alatt kihirdetett – 2018.05.25-től joghatályos – általános adatvédelmi rendeletének.

A jelen szabályzatban szereplő feltételek, elvek és szabályok az Adatkezelő üzleti tevékenységgel (szolgáltatások nyújtásával és termék­szállítások lebonyolításával) kapcsolatos adatgyűjtési és adatkezelési folyamatok, az Adatkezelő alkalmazásában lévő alkalmazottak és szerződéses partnerei (cégek, egyéni vállalkozók) személyes adatainak tárolása és kezelése tekintetében, továbbá az általa üzemeltetett weboldalak esetében érvényesek.

A szabályzat elérhető az alábbi oldalról: http://www.pim-kft.hu/adatvedelem

A szabályzat módosításai a fenti címen történő közzététellel lépnek hatályba.

Értelmező fogalmak

1. Infotv.: információs önrendelkezési jogról és az információ­szabadságról szóló 2011. évi CXII törvény;

2. GDPR: Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról,

3. Adatalany/Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy;

4. Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonos­ságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés (Info tv. alapján); azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható (GDPR alapján)

5. Különleges adat: a faji vagy etnikai származásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallási vagy világnézeti meggyőződésre, a szakszervezeti tagságra, valamint a természetes személy azonosítására alkalmas genetikai és biometrikus adat, a szexuális életre vagy szexuális irányultságra vonatkozó személyes adat, továbbá, az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyekre vonatkozó, valamint a bűnügyi személyes adat.

6. Egészségügyi adat: olyan különleges adat, amely a természetes személy testi vagy mentális állapotára vonatkozó személyes adat, ideértve az érintett számára nyújtott egészségügyi szolgáltatások adatait, ha azok információt hordoznak az érintett egészségügyi állapotáról.

7. Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez; Kétség esetén az Adatkezelőnek kell bizonyítania, hogy a hozzájárulás megtörtént.

8. Tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri; Úgyis értelmezhető, mint a hozzájárulás visszavonása vagy megtagadása.

9. Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja (Info tv. alapján); az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az Adatkezelőt vagy az Adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja (GDPR alapján)

10. Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvános­ságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése (Info tv. alapján); a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés (GDPR alapján)

11. Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;

12. Nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;

13. Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;

14. Adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;

15. Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;

16. Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az Adatkezelővel kötött szerződése alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is – adatok feldolgozását végzi;

17. Adatfelelős: az a közfeladatot ellátó szerv, amely az elektronikus úton kötelezően közzéteendő közérdekű adatot előállította, illetve amelynek a működése során ez az adat keletkezett;

18. Adatközlő: az a közfeladatot ellátó szerv, amely – ha az adatfelelős nem maga teszi közzé az adatot – az adatfelelős által hozzá eljuttatott adatait honlapon közzéteszi;

19. Adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége;

20. Harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az Adatkezelővel vagy az Adatfeldolgozóval;

21. Adatvédelmi incidens: személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, így különösen a jogosulatlan hozzáférés, meg­változtatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés.

22. Adathordozhatósághoz való jog: az érintett jogosult az általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott adatait
– megkapni tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban
– jogosult más Adatkezelőhöz továbbítani
– kérheti az adtok közvetlen továbbítását a másik Adatkezelőhöz – ha ez technikailag megvalósítható kivéve, ha közérdekű, vagy közhatalmú jog gyakorlása céljából végzett adatkezelés.
Ezen a szabályozás, a saját adatok feletti rendelkezést erősítő jogintézmény, mely akkor gyakorolható, ha automatizált módon történik az adatkezelés, és az Adatkezelő az adatokat az érintett hozzájárulása vagy a szerződéses jogalap alapján kezeli.

Az adatkezelés jogalapja

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 20. § (1), valamint az Európai Unió 2016/679 szám alatt kihirdetett általános adatvédelmi rendelet alapján előírt, hogy az Érintettel (továbbiakban: Adatalany) az adatkezelés megkezdése előtt közölni kell, hogy az adatkezelés hozzájáruláson alapul vagy kötelező.

Az érintettet az adatkezelés megkezdése előtt egyértelműen és részletesen tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról.

Tájékoztatni kell az érintettet az Info tv. 6. § (1) bekezdése alapján arról is, hogy személyes adat kezelhető akkor is, ha az érintett hozzájárulásának beszerzése lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna, és a személyes adat kezelése az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából szükséges, vagy az Adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvénye­sítése céljából szükséges, és ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll.

A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is.

Ha az érintettek személyes tájékoztatása lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna (mint például jelen esetben egy weboldalon), a tájékoztatás megtörténhet az alábbi információk nyilvánosságra hozatalával is:
a) az adatgyűjtés ténye,
b) az érintettek köre,
c) az adatgyűjtés célja,
d) az adatkezelés időtartama,
e) az adatok megismerésére jogosult adatkezelők személye,
f) az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak és jogorvoslati lehetőségeinek ismertetése, valamint
g) ha az adatkezelés adatvédelmi nyilvántartásba vételének van helye, az adatkezelés nyilvántartási száma.

1. Személyes adat akkor kezelhető, ha
ahhoz az Érintett hozzájárul, vagy
azt törvény vagy – törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben – helyi önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli.

2. Személyes adat kezelhető akkor is, ha az érintett hozzájárulásának beszerzése lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna, és a személyes adat kezelése
a) az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából szükséges, vagy
b) az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából szükséges, és ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll.

3. Ha az érintett cselekvőképtelensége folytán vagy más elháríthatatlan okból nem képes hozzájárulását megadni, akkor a saját vagy más személy létfontosságú érdekeinek védelméhez, valamint a személyek életét, testi épségét vagy javait fenyegető közvetlen veszély elhárításához vagy megelőzéséhez szükséges mértékben a hozzájárulás akadályainak fennállása alatt az érintett személyes adatai kezelhetőek.

4. A 16. életévét betöltött kiskorú érintett hozzájárulását tartalmazó jognyilatkozatának érvényességéhez törvényes képviselőjének beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása nem szükséges.

5. Ha a hozzájáruláson alapuló adatkezelés célja az adatkezelővel írásban kötött szerződés végrehajtása, a szerződésnek tartalmaznia kell minden olyan információt, amelyet a személyes adatok kezelése körében az érintettnek ismernie kell, így különösen a kezelendő adatok meghatározását, az adatkezelés időtartamát, a felhasználás célját, az adatok továbbításának tényét, címzettjeit, adatfeldolgozó igénybevételének tényét. A szerződésnek félreérthetetlen módon tartalmaznia kell, hogy az érintett aláírásával hozzájárul adatainak a szerződésben meghatározottak szerinti kezeléséhez.

6. Ha a személyes adat felvételére az érintett hozzájárulásával került sor, az adatkezelő a felvett adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll további külön hozzájárulás nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti.

Az adatkezelés célhoz kötöttsége

1. Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie.

2. Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.

Az adatkezelés egyéb elvei

A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. Az érintettel akkor helyreállítható a kapcsolat, ha az adatkezelő rendelkezik azokkal a technikai feltételekkel, amelyek a helyreállításhoz szükségesek.

Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét és – ha az adatkezelés céljára tekintettel szükséges – naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.

Az adatkezelési szabályzat hatálya

A szabályzat hatálya kiterjed a PIM Kft. (a továbbiakban: Adatkezelő) által – bármilyen jogcímen – foglalkoztatott, valamennyi munkatársra és a munkavégzéssel érintett minden dolgozóra, aki munkája révén Adatkezelőnek minősül, illetve minősülhet (a továbbiakban: Adatkezelők).  A szabályzat hatálya kiterjed azokra a természetes személyekre is, akik Adatkezelővel bármilyen jellegű (munkajogi vagy polgári jogi) foglalkoztatási vagy egyéb szerződésese jogviszonyban állnak, és személyes adataik kezelése a munkavégzéshez vagy szerződés-teljesítéshez kapcsolódóan, a jogszabályok előírása folytán kötelező (érintett adatalanyok).

A jelen szabályzatban szereplő feltételek, elvek és szabályok az Adatkezelő üzleti tevékenységgel (szolgáltatások nyújtásával és termékszállítások lebonyolításával) kapcsolatos adatgyűjtési és adatkezelési folyamatok, az Adatkezelő alkalmazásában lévő alkalmazottak és szerződéses partnerei (cégek, egyéni vállalkozók) személyes adatainak tárolása és kezelése tekintetében, továbbá az általa üzemeltetett weboldalak* esetében érvényesek.

*) Jelen adatkezelési tájékoztató az alábbi weboldalak adatkezelését szabályozza: www.pim-kft.hu, www.termokamera.hu, www.gepszakerto.hu és a fenti tartalmi előíráson alapul. www.pim-kft.hu, www.termokamera.hu, www.gepszakerto.hu, www.razogep-shaker.hu és www.egyensulyozas.hu weboldalak tekintetében érvényes, nem alkalmazható harmadik személyek által üzemeltetett weboldalak esetében, még abban az esetben sem, ha ezek a weboldalak a fent nevezett weboldalakról közvetlenül hozzáférhetőek.

Az adatkezelés kizárólag Magyarországon történik, külföldre nem történik sem adattovábbítás, sem egyéb olyan személyes adatokkal kapcsolatos tevékenység, ami az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. Törvény, illetve az Európai Unió 2016/679 szám alatt kihirdetett általános adatvédelmi rendelete korlátozásai alá esne.

A jelen adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat az Adatkezelő belső szabályzata, amely a törvényi előírások alapján definiálja a munkáltató, mint Adatkezelő valamint az egyes munkakörben dolgozók általános felelősségét és jogosultságát. A szabályzatban foglaltak betartása a munkakörben résztvevőkre, illetve a munkáltató, mint Adatkezelőre egyaránt kötelező. A szabályzatban foglalt rendelkezések megsértése esetén a rá vonatkozó jogszabályokban meghatározott felelősségre-vonásnak lehet helye.

Jelentkezés a tanfolyamokra, ajánlatkérés (weboldalon, e-mailen vagy telefonon)

1. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 20. § (1) bekezdése, valamint az Európai Unió 2016/679 szám alatt kihirdetett általános adatvédelmi rendelete alapján, meg kell határozni a tanfolyamokra való jelentkezés és az ajánlatkérés folyamán történő adatkezelés körében a következőket:
a) az adatgyűjtés ténye,
b) az érintettek köre,
c) az adatgyűjtés célja,
d) az adatkezelés időtartama,
e) az adatok megismerésére jogosult adatkezelők személye,
f) az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése.

2. Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre: vezeték- és keresztnév; e-mail cím; vezetékes és/vagy mobil telefonszám; telefax-szám; cég neve; cég címe; az igényelt tanfolyam, szolgáltatás vagy termék; a jelentkezés/ajánlatkérés időpontja; jelentkezés/ajánlatkérés kori IP cím (amennyiben az a weboldalon keresztül valósult meg).

3. Az érintettek köre: Az e-mailen, telefonon ill. weboldalon keresztül jelentkező vagy ajánlatkérő valamennyi érintett.

4. Az adatgyűjtés célja: Adatkezelő szolgáltatás nyújtására vagy szállítási szerződés létrehozására irányuló, annak tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, ajánlatkérés, tanfolyamokra történő jelentkezés kezeli az Érintettek személyes adatait.

5. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: A érintettel kapcsolatos üzleti kapcsolat vagy szerződés időtartamának végéig, vagy az érintett ilyen irányú kérésig történik az adatkezelés. Kivéve a számviteli bizonylatok esetében, hiszen a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 évig meg kell őrizni ezeket az adatokat.

A könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot (ideértve a főkönyvi számlákat, az analitikus, illetve részletező nyilvántartásokat is), legalább 8 évig kell olvasható formában, a könyvelési feljegyzések hivatkozása alapján visszakereshető módon megőrizni.

6. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: A személyes adatokat az Adatkezelő munkatársai kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.

7. Az Érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: A személyes adatok törlését, vagy módosítását az alábbi módokon tudja Érintett kezdeményezni:
postai úton a 1221 Budapest, Tanító u. 19/A. címen,
e-mail útján a pim@pim-kft.hu e-mail címen.

8. Adatkezelő az adatokat nem továbbítja, kivéve abban az esetben, amikor törvény erre kötelez.

9. Az adatkezelés jogalapja: az Érintett hozzájárulása, az Infotv. 5. § (1) bekezdése, illetve az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Elker tv.) 13/A. § (3) bekezdése:

Az Adatkezelő a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek. Az Adatkezelőnek az egyéb feltételek azonossága esetén úgy kell megválasztania és minden esetben oly módon kell üzemeltetnie az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtása során alkalmazott eszközöket, hogy személyes adatok kezelésére csak akkor kerüljön sor, ha ez a szolgáltatás nyújtásához és az e törvényben meghatározott egyéb célok teljesüléséhez feltétlenül szük­séges, azonban ebben az esetben is csak a szükséges mértékben és ideig.

A funkcionális adatkezelésre vonatkozó alapelvek

1. Az Adatkezelő az üzleti tevékenysége – szolgáltatások nyújtása és termékszállítások lebonyolítása – céljából kezelheti azon személyes adatokat, amelyek a tevékenysége nyújtásához technikailag vagy törvényileg elengedhetetlenül szükségesek. Az Adatkezelőnek az egyéb feltételek azonossága esetén úgy kell megválasztania és minden esetben oly módon kell üzemeltetnie az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtása során alkalmazott eszközöket, hogy személyes adatok kezelésére csak akkor kerüljön sor, ha ez a szolgáltatás nyújtásához és az Elker törvényben meghatározott egyéb célok teljesüléséhez feltétlenül szükséges, azonban ebben az esetben is csak a szükséges mértékben és ideig.

2. Az Adatkezelő az üzleti tevékenységével kapcsolatosan kezelendő adatokat bármely egyéb célból – így különösen szolgáltatása hatékony­ságának növelése, az igénybe vevőnek címzett elektronikus hirdetés vagy egyéb címzett tartalom eljuttatása, piackutatás céljából – csak az adatkezelési cél előzetes meghatározása mellett és az igénybe vevő hozzájárulása alapján kezelhet.

3. Az igénybe vevőnek az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás igénybevételét megelőzően és a szolgáltatás igénybevétele során is folyamatosan biztosítani kell, hogy az adatkezelést megtilthassa.

4. A kezelt adatokat törölni kell a szerződés létrejöttének elmaradását vagy megszűnését követően, amennyiben utóbb esetben nem keletkezett időközben a számviteli törvénynek megfelelő tárolási kötelezettség. Az adatokat törölni kell, ha az adatkezelési cél megszűnt, vagy az Érintett így rendelkezik. Törvény eltérő rendelkezése hiányában az adattörlést haladéktalanul el kell végezni.

5. Az Adatkezelőnek biztosítania kell, hogy az Érintett az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás igénybevétele előtt és az igénybevétel során bármikor megismerhesse, hogy az Adatkezelő mely adatkezelési célokból mely adatfajtákat kezel, ideértve az igénybe vevővel közvetlenül kapcsolatba nem hozható adatok kezelését is.

Cookie-k (sütik) kezelése

1.. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 20. § (1) bekezdése alapján, meg kell határozni a weboldal cookie adatkezelése körében a következőket:
a) az adatgyűjtés ténye,
b) az érintettek köre,
c) az adatgyűjtés célja,
d) az adatkezelés időtartama,
e) az adatok megismerésére jogosult adatkezelők személye,
f) az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése.

2. Az Adatkezelő által üzemeltetett weboldalak nem alkalmaznak sütiket, amiből adódóan a nevezett törvényben felsorolt meghatározások megtétele nem szükséges.

Weboldal-látogatottság mérése

A weboldalak látogatottsági adatait a Google Analytics szolgáltatás igénybevételével méri az Adatkezelő. A szolgáltatás használata során adatok kerülnek továbbításra. A továbbított adatok az érintett azonosítására nem alkalmasak. A Goggle adatvédelmi elveiről bővebb információ itt olvasható: http://www.google.hu/policies/privacy/ads/

Hírlevél, DM tevékenység

1. A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. §-a értelmében az Érintett előzetesen és kifejezetten hozzájárulhat ahhoz, hogy Adatkezelő reklámajánlataival, egyéb küldeményeivel a regisztrációkor megadott e-mail címen megkeresse.

2. Továbbá Érintett a jelen tájékoztató rendelkezéseit szem előtt tartva hozzájárulhat ahhoz, hogy Adatkezelő a reklámajánlatok küldéséhez szükséges személyes adatait kezelje.

3. Adatkezelő nem küld kéretlen reklámüzenetet, és Érintett korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen leiratkozhat az ajánlatok küldéséről. Ebben az esetben Adatkezelő minden – a reklámüzenetek küldéséhez szükséges – személyes adatát törli nyilvántartásából és további reklámajánlataival nem keresi meg az Érintettet. Érintett a reklámokról leiratkozhat az üzenetben lévő linkre kattintva.

4. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 20. § (1) bekezdése alapján, meg kell határozni a hírlevél-küldés adatkezelése körében a következőket:

a) az adatgyűjtés ténye,
b) az érintettek köre,
c) az adatgyűjtés célja,
d) az adatkezelés időtartama,
e) az adatok megismerésére jogosult adatkezelők személye,
f) az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése.

5. Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: cégnév, név, e-mail cím, dátum, időpont.

6. Az érintettek köre: A hírlevélre feliratkozó vagy e-mailen hírlevél küldéshez kifejezetten hozzájáruló valamennyi Érintett.

7. Az adatkezelés célja: reklámot tartalmazó elektronikus küldése az Érintett részére, tájékoztatás nyújtása az aktuális rendezvényekről, termékekről, akciókról, új funkciókról stb.

8. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: a hozzájáruló nyilatkozat visszavonásáig, azaz a leiratkozásig tart az adatkezelés.

9. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: A személyes adatokat az Adatkezelő munkatársai kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.

10. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az érintett bármikor, ingyenesen leiratkozhat a hírlevélről.

11. Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása, az Infotv. 5. § (1) bekezdése, és a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. § (5) bekezdése:

A reklámozó, a reklámszolgáltató, illetve a reklám közzétevője – a hozzájárulásban meghatározott körben – a náluk hozzájáruló nyilatkozatot tevő személyek személyes adatairól nyilvántartást vezet. Az ebben a nyilvántartásban rögzített – a reklám címzettjére vonatkozó – adat csak a hozzájáruló nyilatkozatban foglaltaknak megfelelően, annak visszavonásáig kezelhető, és harmadik fél számára kizárólag az érintett személy előzetes hozzájárulásával adható át.

Weboldal-adatgyűjtés és adatfeldolgozás

1. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 20. § (1) bekezdése alapján, meg kell határozni a weboldal adatfeldolgozási tevékenysége körében a következőket:

a) az adatgyűjtés ténye,
b) az érintettek köre,
c) az adatgyűjtés célja,
d) az adatkezelés időtartama,
e) az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye,
f) az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése.

2. Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre. Felhasználónév, e-mail cím, regisztráció időpontban használt IP-cím.

3. Az érintettek köre: A weboldalról levédett szakmai anyagok és szoftverek letöltését kezdeményező valamennyi Érintett.

4. Az adatkezelés célja: Az illetéktelen letöltés (Copyright-visszaélés) meggátolása.

5. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Az Érintett kéréséig tart.

6. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: A személyes adatokat az Adatkezelő munkatársai kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.

7. Az Érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: A személyes adatok törlését, vagy módosítását az alábbi módokon tudja Érintett kezdeményezni:
postai úton a 1221 Budapest, Tanító u. 19/A. címen,
e-mail útján a pim@pim-kft.hu e-mail címen.

Adatbiztonság

1. Az Adatkezelő köteles az adatkezelési műveleteket úgy megtervezni és végrehajtani, hogy biztosítsa az érintettek magánszférájának védelmét.

2. Az Adatkezelő, illetve tevékenységi körében az adatfeldolgozó köteles gondoskodni az adatok biztonságáról, köteles továbbá megtenni azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítani azokat az eljárási szabályokat, amelyek az Info tv., valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.

3. Az adatokat megfelelő intézkedésekkel védeni kell különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

4. A különböző nyilvántartásokban elektronikusan kezelt adatállományok védelme érdekében megfelelő technikai megoldással biztosítani kell, hogy a nyilvántartásokban tárolt adatok – kivéve ha azt törvény lehetővé teszi – közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és az érintetthez rendelhetők.

5. A személyes adatok automatizált feldolgozása során az adatkezelő és az adatfeldolgozó további intézkedésekkel biztosítja
a. a jogosulatlan adatbevitel megakadályozását;
b. az automatikus adatfeldolgozó rendszerek jogosulatlan személyek általi, adatátviteli berendezés segítségével történő használatának megakadályozását;
c. annak ellenőrizhetőségét és megállapíthatóságát, hogy a személyes adatokat adatátviteli berendezés alkalmazásával mely szerveknek továbbították vagy továbbíthatják;
d. annak ellenőrizhetőségét és megállapíthatóságát, hogy mely személyes adatokat, mikor és ki vitte be az automatikus adatfeldolgozó rendszerekbe;
e. a telepített rendszerek üzemzavar esetén történő helyre­állíthatóságát és
f. azt, hogy az automatizált feldolgozás során fellépő hibákról jelentés készüljön.

6. Az Adatkezelőnek és az Adatfeldolgozónak az adatok biztonságát szolgáló intézkedések meghatározásakor és alkalmazásakor tekintettel kell lenni a technika mindenkori fejlettségére. Több lehetséges adatkezelési megoldás közül azt kell választani, amely a személyes adatok magasabb szintű védelmét biztosítja, kivéve, ha az aránytalan nehézséget jelentene az adatkezelőnek.

7. Adatvédelmi incidens kezelése
a) Amint az Adatkezelő értesül adatvédelmi incidensről, azt késedelem nélkül, lehetőleg tudomására jutásától számítva legkésőbb 72 órán belül bejelenteni köteles az illetékes felügyeleti hatóságnál, kivéve, ha az elszámoltathatóság elvével összhangban bizonyítani tudja, hogy az adatvédelmi incidens vélhetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve. Ha a bejelentés 72 órán belül nem tehető meg, akkor a késedelem okának közlése mellett az előírt információk – további indokolatlan kése­delem nélkül – részletekben is közölni kell.
b) Az Adatalanyt (azaz Érintettet) az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja, ha az adatvédelmi incidens való­színűsíthetően magas kockázattal járt a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, annak érdekében, hogy az Adatalany megtehesse a szükséges óvintézkedéseket. A tájékoztatásnak tartalmaznia kell annak leírását, hogy milyen jellegű az adatvédelmi incidens, valamint javaslatokat arra nézve, hogyan lehet az érintett természetes személyt érő hátrányos hatásokat enyhíteni. Az érintettek tájékoztatásáról az észszerűség keretei között a lehető leghamarabb gondoskodni kell, szorosan együttműködve a felügyeleti vagy bűnüldöző hatósággal, és betartva az általa vagy más érintett hatóságok által adott útmutatásokat.

Az érintettek jogai

1. Az érintett kérelmezheti az Adatkezelőnél, hogy az adjon tájékoztatását személyes adatai kezeléséről, kérheti személyes adatainak helyesbítését, valamint kérheti személyes adatainak – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy zárolását.

2. Az Érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az érintett általa kezelt, illetve az általa megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

3. Az Adatkezelő az adattovábbítás jogszerűségének ellenőrzése, valamint az érintett tájékoztatása céljából adattovábbítási nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az általa kezelt személyes adatok továbbításának időpontját, az adattovábbítás jogalapját és címzettjét, a továbbított személyes adatok körének meghatározását, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.

4. Az Adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül, közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban megadni a tájékoztatást. A tájékoztatás ingyenes.

5. Érintett kérelmére Adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt adatokról, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az esetleges adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában adja meg a tájékoztatást. A tájékoztatás ingyenes.

6. Adatkezelő, amennyiben a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat az adatkezelő rendelkezésére áll, a személyes adatot helyesbíti.

7. Törlés helyett Adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha az Érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az Érintett jogos érdekeit. A zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

8. Adatkezelő törli a személyes adatot, ha kezelése jogellenes, az Érintett kéri, a kezelt adat hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható – feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.

9. Az Adatkezelő megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha az érintett vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.

10. A helyesbítésről, a zárolásról, a megjelölésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

11. Ha az Adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az adatkezelő tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

Jogorvoslat

1. Érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha
a) a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez, vagy az Adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el;
b) a személyes adat felhasználása vagy továbbítása üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;
c) törvényben meghatározott egyéb esetben.

2. Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Ha az Adatkezelő az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

3. Amennyiben az Érintett Adatkezelőnek a meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen – annak közlésétől számított 30 napon belül – bírósághoz fordulhat. A bíróság soron kívül jár el.

4. Az Adatkezelő esetleges jogsértése ellen panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.
Telefon: +36 -1-391-1400
Fax: +36-1-391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Bírósági jogérvényesítés

1. Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, az adatkezelő köteles bizonyítani. Az adattovábbítás jogszerűségét az adatátvevő köteles bizonyítani.

2. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

3. A perben fél lehet az is, akinek egyébként nincs perbeli jogképessége. A perbe a Hatóság az érintett pernyertessége érdekében beavatkozhat.

4. Ha a bíróság a kérelemnek helyt ad, az adatkezelőt a tájékoztatás megadására, az adat helyesbítésére, zárolására, törlésére, az automatizált adatfeldolgozással hozott döntés megsemmisítésére, az érintett tiltakozási jogának figyelembevételére, illetve az adatátvevő által kért adat kiadására kötelezi.

5. Ha a bíróság az adatátvevő kérelmét elutasítja, az adatkezelő köteles az érintett személyes adatát az ítélet közlésétől számított 3 napon belül törölni. Az adatkezelő köteles az adatokat akkor is törölni, ha az adatátvevő a meghatározott határidőn belül nem fordul bírósághoz.

6. A bíróság elrendelheti ítéletének – az adatkezelő azonosító adatainak közzétételével történő – nyilvánosságra hozatalát, ha azt az adatvédelem érdekei és nagyobb számú érintett védett jogai megkövetelik.

Kártérítés és sérelemdíj (23. §)

1. Ha az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak kárt okoz, köteles azt megtéríteni.

2. Ha az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével az érintett személyiségi jogát megsérti, az érintett az adatkezelőtől sérelemdíjat követelhet.

3. Az érintettel szemben az adatkezelő felel az adatfeldolgozó által okozott kárért és az adatkezelő köteles megfizetni az érintettnek az adatfeldolgozó által okozott személyiségi jogsértés esetén járó sérelemdíjat is. Az adatkezelő mentesül az okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt vagy az érintett személyiségi jogának sérelmét az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő.

4. Nem kell megtéríteni a kárt és nem követelhető a sérelemdíj annyiban, amennyiben a kár a károsult vagy a személyiségi jog megsértésével okozott jogsérelem az érintett szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

Zárszó

Az Adatkezelési és adatbiztonsági szabályzat elkészítése során figyelemmel voltunk az alábbi jogszabályokra:

 • 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságre (a továbbiakban: Infotv.)
 • az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáre (GDPR)
 • 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseire (főképp a 13/A. §-a)
 • 2008. évi XLVII. törvény – a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmára;
 • 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátaira (különösen a 6.§-a)
 • 2005. évi XC. törvény az elektronikus információszabadságról
 • 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésre (kifejezetten a 155.§-a)
 • 16/2011. sz. vélemény a viselkedésalapú online reklám bevált gyakorlatára vonatkozó EASA/IAB-ajánlásra
 • 2012. évi I. törvény a Munka Törvénykönyvéről (Munka Törvény­könyve) 2012.július 1. napjától hatályos rendelkezéseire

Jelen Szabályzat 2018.05.25-én napján lép hatályba, helyettesítve a PIM Kft. NAIH-83855/2015. adatkezelés nyilvántartási száma alatt nyilván­tartott adatkezelési tájékoztatóját. Jelen Szabályzat rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekre nézve is alkalmazni kell.

Budapest, 2018.05.24.